Zamówienia

  • W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt drogą mailową. Do "produktów w sprzedaży" prześlemy cennik. Do pozostałych towarów wykonamy kalkulacje.
  • Zamówienia można dokonać wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie, zamówienie dokonane przez telefon wymaga potwierdzenia w formie mailowej.
  • Wszystkie podawane ceny są cenami netto.
  • Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach „sklepu” Play4fun nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 paragraf 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach „sklepu” Play4fun stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
  • Cechy prezentowanych produktów mogą się zmieniać.

Płatności

  • Próbki:  w zależności od modelu lub miejsca pozyskania, np. Polska – 0 zł, Hongkong – 1000 zł. Kwota za próbki zostaje odliczona po złożeniu zamówienia.
  • "Produkty w sprzedaży": 100% wartości przed dokonaniem wysyłki towaru do zamawiającego.
  • Towar zlecony do produkcji lub importowany: 65% wartości po zaakceptowaniu próbek i dokonaniu zlecenia, 35 % wartości po dostarczeniu towaru do odprawy celnej.

Warunki płatności mogą być uzgadniane indywidualnie z klientem.

Dostawa

  • Próbki: dostarczamy listownie lub przez przesyłki kurierskie.
  • Towar: dostarczamy przez kuriera.

Rękojmia

Play4fun odpowiada względem kupującego za to, że rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub wadę prawną.

Co to jest wada fizyczna? 

WADA FIZYCZNA to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W art. 556(1) § 1 ustawy Kodeks cywilny zostały wymienione następujące przykłady niezgodności rzeczy sprzedanej z umową: (1) brak właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; (2) brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nieprzydatność do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; wydanie rzeczy w stanie niezupełnym.

Co to jest wada prawna? 

WADA PRAWNA to sytuacja w której: (1) rzecz jest własnością osoby trzeciej; (2) rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej; (3) korzystanie lub rozporządzanie rzeczą jest ograniczone (w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu).

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Kiedy niebezpieczeństwo przechodzi na kupującego? Zgodnie z art. 548 § 1 k.c., niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi z chwilą WYDANIA RZECZY sprzedanej (jest tak co do zasady, ponieważ strony mogą umownie modyfikować kwestię chwili przejścia niebezpieczeństwa). Zgodnie z art. 548 § 3 k.c., Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

(tekst zaczerpnięty ze strony: http://rekojmia.com.pl/)

Ochrona danych osobowych

Play4fun jest sprzedawcą hurtowym, nie obsługuje osób fizycznych.

Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze GIOŚ  pod nr: E0021007BW

Jest to obowiązkowy rejestr dla importujących i wprowadzających do obrotu baterie, akumulatory lub sprzęt elektroniczny oraz prowadzących zakłady ich przetwarzania.